00000061

Charakteristika školy
Charakteristika školy
Naše málotřídní škola je školou rodinného typu. Patří mezi inkluzivní školy –společně vzdělává a vychovává všechny žáky bez ohledu na jejich předpoklady a handicapy.
Je integrovaná s mateřskou školou nejen organizačně, ale celou koncepcí výchovného procesu.
Žáci pěti postupných ročníků (prvního, druhého, třetího, čtvrtého a pátého) jsou rozděleni do dvou až třech tříd (podle aktuálního počtu žáků v daném školním roce). Některé předměty jsou vyučovány jednotlivě v každé třídě (naukové předměty - český jazyk, anglický jazyk, matematika, prvouka, vlastivěda, přírodověda, informatika), na některé předměty třídy spojujeme (naukové předměty - výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova, pracovní činnosti). Rozvrh hodin máme přizpůsoben tak, abychom mohli se žáky pracovat v malých skupinách a věnovat se jim individuálně.
Součástí školy je školní jídelna a jedno oddělení školní družiny. Do školní družiny jsou přihlášeni všichni žáci bezplatně.

Školu navštěvují nejen žáci z Jetřichova, ale i z okolních obcí – Hynčic, Meziměstí, Ruprechtic, Vernéřovic, Vižňova a Broumova. Autobusová zastávka směrem do Meziměstí a do Broumova se nachází asi 100 m od budovy školy. Dopravní obslužnost je dostatečně zajištěna v ranních i odpoledních hodinách. Nejbližší vlaková zastávka je vzdálena od školy asi 1 km v obci Ruprechtice.

Naši žáci pokračují v povinné školní docházce v základních školách v Broumově nebo v Meziměstí a ve víceletém Gymnáziu Broumov, které jsou vzdáleny cca 5 km od Jetřichova.

Maximální kapacita školy je 30 žáků. Aktuální počet žáků se každý rok mění.

JAK SE U NÁS UČÍ

Chceme kvalitní vzdělávání pro všechny děti bez ohledu na jejich postižení či znevýhodnění


V naší škole je prioritou nízký počet žáků ve třídě, což nám umožňuje maximální individualizaci výuky. Učíme se v malých skupinkách, kombinujeme výuku napříč ročníky. Tento způsob je optimální i pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a pro děti nadané. Máme vypracovaný systém podpory žáků a tvorby individuálních plánů. Ve škole pracuje speciální pedagožka.

Ve výuce aplikujeme principy montessoriovské pedagogiky

Podporujeme činnosti a kreativitu dítěte, využíváme neautoritativní a nenátlakový přístup. Učitel zastává přednostně roli průvodce. Frontální výuku nahrazujeme skupinovou nebo individuální, podporujeme činnostní učení. Děti se samy podílí na konstrukci svých plánů, určují si pravidla. Posilujeme zdravé sebevědomí a sebedůvěru dítěte. Různými formami hodnocení se snažíme odstranit závislost dítěte na pochvalách. Prostředí dítěte připravujeme tak, aby odpovídalo jeho potřebám a aktivitám, děti pracují „v hnízdech“, nejsou nuceny sedět v lavicích a poslouchat výklad učitele. Využíváme skutečné aktivity, kdy dítě např. samo připravuje jídlo, pečuje o rostliny. Rozvíjíme samostatnost a odpovědnost za svá rozhodnutí.

Učíme se venku

Učení venku děti baví. Je názorné, třírozměrné a pestré. Přináší mnoho nových podnětů nejen pro naše smysly, ale i pro naše myšlení. Učení venku zlepšuje vzdělávací výsledky. Co se naučíme skrze zážitky venku se v mozku ukládá hlouběji a snadněji se vybavuje. Kontakt s přírodou zlepšuje pozornost a soustředění. Učení venku podporuje zdraví dětí. Pobyt a pohyb venku snižuje nadváhu a obezitu, zlepšuje imunitní systém. Kontakt s přírodou významně přispívá k duševnímu zdraví a pohodě. Snižuje stres, úzkosti a deprese. Venku děti rozvíjí nejen své znalosti, ale současně i emoční a sociální inteligenci. Snižují se důvody ke vzniku agresivity a násilí, posilují se vztahy mezi dětmi a učiteli.
 
Mgr. Marie Hanzlíková (ředitelka školy)

00000062

Hurá do školy :-)

Všichni žáci (včetně nových prvnáčků) budou do školy potřebovat: